Tímto si Vás dovolujeme informovat o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, zpracovávaných naší společností ZESA s.r.o..L. B. Schneidera 414/2  370 01 České Budějovice, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Subjekt údajů souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li subjekt údajů jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení subjektu údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce údajů o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů subjektu údajů může správce údajů pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje správcem údajů bez předchozího souhlasu subjektu údajů předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Subjekt údajů potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se subjekt údajů domníval, že správce údajů nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat správce údajů nebo zpracovatele o vysvětlení,
– požadovat, aby správce údajů nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
– Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce údajů povinen tuto informaci předat.

Správce údajů má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a lze jej odvolat. Subjekt údajů zároveň může požadovat, aby jeho osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány. Správce údajů tak musí učinit, pokud neexistuje právní důvod pro jejich další zpracování.

Správce údajů:
ZESA s.r.o.
L. B. Schneidera 414/2
370 01 České Budějovice

Subjekt údajů:
Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Zpracovatel osobních údajů:
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, které jménem správce údajů zpracovává osobní údaje.